Pengertian Talak & Macamnya

Pengertian Talak & Macamnya

Pengertian Talak & Macamnya

 

Pengertian Talak & Macamnya
Pengertian Talak & Macamnya

Pengertian Talak

Talak berasal dari kata “Ithlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan ikatan suami isteri.`
Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang. Hak talak yang demikian terjadi dalam talak raj’i.

Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktunya talak menjadi tiga macam yaitu :
1. Talak Sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :
a) isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila belum pernah digauli maka bukan termasuk talak sunni.
b) isteri dapat segera melakukan menunggu ‘iddah’ suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid
c) talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
d) suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
2. Talak Bid’i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah dan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat talak sunni. Termasuk dalam talak bid’i adalah :
a) talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi) baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
b) talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

Baca Juga:

Anda mungkin juga suka...